Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Potwierdzenie efektów uczenia się

Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu studiów jeżeli posiada:

 • pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach albo
 • kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny do której przypisany jest kierunek albo dyscypliny wiodącej, w przypadku przypisania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny.

Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach studiów, dla których określone zostały standardy kształcenia się zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1-10 Ustawy.

W wyniku pozytywnej weryfikacji (potwierdzenia) efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych można zaliczyć kandydatowi nie więcej niż 50% punktów ECTS, przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się.

Liczba studentów, którzy zostaną przyjęci na studia na podstawie potwierdzania efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu studiów.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie, która posiada:

 • W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:
  1. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego oraz następujące dokumenty:
   • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
   • świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
   • świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
   • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);
   • świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);
   • świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
   • świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
  2. kwalifikację pełną na poziomie 5PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o którym mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2018, str. 1);
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:
 1. dyplom ukończenia studiów,
 2. kwalifikację pełną na poziomie 6PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia;
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie:

           - kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.

 

Procedura ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się:

Złożenie wniosku oraz wymagane dokumenty

Warunkiem rozpoczęcia procedury potwierdzenia efektów uczenia się jest złożenie przez kandydata kompletu dokumentów (załącznik nr 1), w tym:

 • wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się,
 • dokumentów, będących podstawą do potwierdzania efektów uczenia się takich jak:
  1. Curriculum Vitae (życiorys);
  2. dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, w tym dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe;                                              
  3. inne dokumenty potwierdzające efekty uczenia się:
   • certyfikat ukończenia kursu, szkolenia,
   • certyfikat językowy,
   • zakres obowiązków służbowych,
   • dokumenty potwierdzające udział w projekcie (naukowym, sportowym) wraz z zakresem wykonywanych obowiązków,
   • przykłady wykonywanych prac, potwierdzone przez przełożonych, współpracowników,
   • odbyte staże, praktyki z zakresem wykonywanych obowiązków potwierdzone np. raportami lub przez pracodawców.
 • dowód wpłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się.
 1. Kandydat ma obowiązek samodzielnie zgromadzić dokumentację poświadczającą uzyskane efekty uczenia się.
 2. Kandydaci mogą zostać zobligowani do złożenia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę medycyny pracy, w przypadku uzasadnionym sposobem weryfikacji efektów uczenia się.
 3. Decyzja o potwierdzeniu efektów uczenia się jest ważna w danym roku akademickim, umożliwiając rekrutację na studia od kolejnego roku akademickiego.
 4. W przypadku wydania decyzji o niepotwierdzeniu efektów uczenia się, kandydat może ubiegać się o ponowną ich weryfikację w kolejnym roku akademickim, pod warunkiem nabycia nowych efektów uczenia się lub udokumentowania posiadania dotychczasowych efektów uczenia się na poziomie wyższym niż w poprzednim roku akademickim.

Miejsce i terminy składania wniosków

Wniosek o przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Dziale Kształcenia w AWFiS w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, bud. głównym, pokój 105 terminie:

 • do 31 marca - jeśli kandydat zamierza rozpocząć studia od semestru zimowego następnego roku akademickiego.

W Dziale Kształcenia następuje:

 • udzielenie Kandydatowi informacji na temat prowadzonej w AWFiS kierunków studiów,
 • przyjmowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu potwierdzania efektów uczenia się i kierowanie na właściwy wydział.

Opłata za procedurę potwierdzania efektów uczenia się

 1. Kandydat ubiegający się o przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się wnosi opłatę zgodnie z cennikiem opłat edukacyjnych obowiązujących w AWFiS, umieszczonym na stronie BIP.
 2. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek AWFiS.

     CITI BANK HANDLOWY  
       88 1030 1117 0000 0000 8899 5007

 1. Brak uzyskania potwierdzenia efektów uczenia się (negatywny wynik) nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty wniesionej przez Kandydata.

Komisja oraz sposoby weryfikacji efektów uczenia się

Potwierdzania efektów uczenia się dokonuje w uczelni Wydziałowa Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się, zwaną dalej Komisją, którą powołuje rektor.

W skład Komisji wchodzą:

 • dziekan – jako przewodniczący,
 • co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, specjalistów, właściwych ze względu na potwierdzane kompetencje będące efektem uczenia się Kandydata. W pracach Komisji powinni uczestniczyć z głosem doradczym nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia, o zaliczenie których ubiega się Kandydat.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza złożonych przez Kandydata dokumentów, w  wyniku której Komisja może: wezwać Kandydata do uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień (Załącznik nr 2), odrzucić wniosek z powodów formalnych (Załącznik nr 3),

2) określić, które z deklarowanych przez Kandydata efektów uczenia się (zajęcia lub grupy zajęć z programu studiów) mogą podlegać weryfikacji potwierdzania efektów uczenia się oraz określić sposób i termin przeprowadzenia weryfikacji (Załącznik nr 3);

3) przeprowadzanie merytorycznej weryfikacji efektów uczenia się, przy czym wynik weryfikacji jest wyrażany w formie oceny, zgodnie ze skalą ocen zawartą w Regulaminie studiów;

4) sporządzanie protokołu z walidacji efektów uczenia się (Załącznik nr 4),

5) wydawanie Kandydatowi zaświadczenie o potwierdzeniu efektów uczenia się (Załącznik nr 5).

Kandydat jest zobowiązany do stawienia się na weryfikację efektów uczenia się w terminie wskazanym przez Komisję. Nieobecność w wyznaczonym terminie skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, spowodowanej sytuacją losową, Kandydatowi przysługuje dodatkowy termin wyznaczony przez dziekana.

Odwołanie od decyzji Komisji

Od decyzji Komisji przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Komisji.

Rektor podejmuje stosowną decyzję w terminie 21 dni od dnia odwołania.

Podstawą odwołania może stanowić jedynie naruszenie zasad, warunków lub trybu postępowania weryfikacyjnego, określonego w niniejszym Regulaminie.

 

SKUTKI POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 

 1. Osoba posiadająca potwierdzenie efektów uczenia się przystępuje do rekrutacji poprzez system IRK na wybranym kierunku studiów. Przyjęcie na studia następuje na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z kryteriami przyjęć na kierunku i w ramach limitu miejsc dla osób z potwierdzonymi efektami uczenia się.
 2. Po przyjęciu Kandydata na studia, potwierdzenie efektów uczenia się może spowodować skrócenie okresu odbywanych przez niego studiów, bądź zmniejszenie ich intensywności. Osoby przyjęte na studia mają prawo do zaliczenia zajęć odpowiadającym potwierdzonym w ramach procedury potwierdzania efektów uczenia się na oceny uzyskane w tej procedurze, pod warunkiem złożenia dziekanowi zaświadczenia o uzyskanym potwierdzeniu efektów uczenia się. Decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan, na pisemny wniosek osoby przyjętej na studia, złożony przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów.
 3. W wyniku pozytywnej weryfikacji (potwierdzenia) efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, Dziekan może zaliczyć osobie przyjętej na studia w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie więcej niż 50% punktów ECTS, przypisanych do programu studiów, określonego kierunku, poziomu i profilu studiów.
 4. Zaliczenie zajęć lub grupy zajęć, których efekty zostały potwierdzone w wyniku weryfikacji efektów uczenia się, dokumentowane jest w protokołach zaliczenia oraz w karcie okresowych osiągnięć studenta.
 5. Oceny uzyskane w procesie potwierdzania efektów uczenia się wliczane są jako oceny końcowe zajęć lub grupy zajęć do średniej ocen ze studiów.

 

 

 

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6784
Podmiot udostępniający: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja śniadeckiego w Gdańsku
Nazwa dokumentu: Potwierdzenie efektów uczenia się
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Zbigniew Zalewski
Osoba, która udostępnia informację: Zbigniew Zalewski
Data wytworzenia informacji: 19.07.2019
Data udostępnienia informacji: 19.07.2019 09:05:53
Data ostatniej aktualizacji: 06.10.2021 12:45:05
Rejestr zmian