Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

„Deklaracja dostępności”

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Data publikacji strony internetowej: 2006-04-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-08.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy wsparciu przedstawicieli firmy Makropol podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie podmiotowego serwisu Biuletynu Informacji Publicznej.

Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony. Raport walidacji dostępny jest pod adresem: http://wave.webaim.org/report#/https://awfgdansk.sisco.info Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.1 i nie zgłasza aktualnie żadnych błędów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr Paweł Drobnik, pawel.drobnik@awf.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 55 47 290. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

AWFiS zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy AWFiS odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/ https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Adres: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk.

Budynek Administracji znajduje się pod adresem: ul. Czyżewskiego 30 A, 80-336 Gdańsk

Do Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku można dojechać środkami transportu własnego lub środkami komunikacji publicznej: kolejką podmiejską, tramwajem lub autobusem.

1. Kompleks budynków AWFiS znajduje się w dzielnicy Oliwa, nieopodal Sopotu. Jest otoczony ulicami: al. Grunwaldzką, ul. Kazimierza Górskiego, ul. Nadwodną oraz ul. Czyżewskiego.

2. Na terenie AWFiS znajduje się 4 oddzielne wielokondygnacyjne budynki: Budynek Główny, Budynek Administracji, Hala Widowiskowo-Sportowa, Hala Gimnastyczna Leszka Blanika - Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe. Wszystkie wymienione obiekty tworzą połączony chodnikami kompleks budynków.

3. Do każdego z budynków prowadzi jedno wejście główne.

4. Portiernie w każdym z budynków znajdują się na parterze.

5. Budynek Administracji wyposażony jest w platformę przyschodową dla osób z niepełnosprawnością. Do Hali Widowiskowo-Sportowej i Hali Gimnastycznej Leszka Blanika – Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym oraz Hali Widowiskowo-Sportowej można wejść z poziomu gruntu, natomiast do Budynku Głównego osoba z niepełnosprawnością może dostać się korzystając z podjazdu.

6. W Budynku Administracji i w Hali Gimnastycznej Leszka Blanika – Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach znajdują się na parterze.

7. Hala Gimnastyczna Leszka Blanika – Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe jest wyposażona w windę oraz parking z miejscem oznaczonym dla osób niepełnosprawnych znajdujący się w garażu budynku.

8. Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

9. Ogólnodostępny parking znajduje się przy Hali Widowiskowo-Sportowej. Wjazd od al. Grunwaldzkiej.

10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData