Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330 z późn. zm.)  oraz z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. 10, poz.68 z późn. zm.).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Zasady i sposób publikowania informacji w BIP oraz zasady udzielania informacji publicznej na wniosek określa również dokument opisujący „Zasady udzielania informacji publicznej oraz publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej AWFiS"

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zgodnego z zamieszczonym wzorem.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Uczelnia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia wnioskodawcę o braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku może odmówić udzielenia informacji niejawnych lub innych ustawowo chronionych. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej jest przekazywana przez Biuro Rektora do Osoby prowadzącej rejestr wniosków, która następnie przekazuje informację wnioskodawcy.

Udostępnienie informacji przetworzonej

Udostępnienie informacji przetworzonej następuje na wniosek zgodny z zamieszczonym wzorem.

W przypadku gdy wnioskodawca żąda udostępnienia informacji przetworzonej, zobowiązany jest on do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego.

 

W przypadku gdy wnioskodawca nie wykazał szczególnie istotnego interesu publicznego, zostaje poinformowany o konieczności wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego celem uzyskania informacji przetworzonej.

 

Jeżeli w terminie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawcy o konieczności wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego nie wpłynie wniosek o udostępnienie informacji przetworzonej z wykazaniem szczególnego interesu publicznego, Rektor lub upoważniona przez niego osoba wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji przetworzonej.

Udostępnienie informacji publicznej – ponowne wykorzystanie

Udostępnienie informacji publicznej, która nie jest udostępniona na stronie BIP w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek zgodny z zamieszczonym wzorem.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14  dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych można przedłużyć załatwienie sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu o tym wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej do jej ponownego wykorzystania, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, informując jednocześnie, że nieusunięcie ich w terminie 7  dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11414
Podmiot udostępniający: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Nazwa dokumentu: Udostępnienie informacji publicznej
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Sobolewska
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Sobolewska
Data wytworzenia informacji: 18.12.2018
Data udostępnienia informacji: 18.12.2018 08:40:58
Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2019 10:52:25
Rejestr zmian