Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko:

 

DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO

 

KANDYDACI PRZYSTĘPUJĄCY DO KONKURSU POWINNI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe - w tym co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • dobra znajomość podstaw prawnych funkcjonowania publicznych szkół wyższych, znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-finansowych oraz innych przepisów, na podstawie których działa uczelnia,
 • potwierdzone umiejętności organizacyjne, otwartość na innowacyjne rozwiązania, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, predyspozycje menadżerskie
 • doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami ludzkimi,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzystać z pełni praw publicznych.

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego,
 • CV z informacjami o wykształceniu z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopie dokumentów dyplomów poświadczających wykształcenie ukończenia szkoły wyższej   lub posiadania stopni naukowych oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie  dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. z dnia 29 czerwca 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1458)

 

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet socjalny (w tym w szczególności: dofinansowanie do wczasów, dofinansowanie
 • opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, dofinansowanie na cele mieszkaniowe, świadczenia świąteczne),
 • możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • zarządzanie podległym zespołem pracowników,
 • administrowanie majątkiem AWFiS, gospodarowanie budynkami i terenem AWFiS,
 • nadzór nad inwentaryzacją mienia,
 • dbałość o stan techniczny infrastruktury i budynku, nadzorowanie eksploatacji obiektów i sprzętu,
 • gospodarowanie materiałami, aparaturą i urządzeniami,
 • koordynacja działań nadzoru technicznego, napraw i konserwacji infrastruktury budowlanej i technicznej, aparatury badawczej i innych urządzeń technicznych,
 • zabezpieczenie administracyjne działalności AWFiS, obsługi kancelaryjnej, archiwizacji dokumentów,
 • zabezpieczenie obsługi technologii informatycznych, informacyjnych i telekomunikacyjnych,
 • zabezpieczenie obsługi prawnej i procesu obsługi zamówień publicznych,
 • wykonywanie zadań administracyjnej dokumentacji procesu kształcenia,
 • realizacja inwestycji uczelnianych, prowadzenie innych zadań inwestycyjnych, nadzór nad inwestycjami, remontami kapitalnymi oraz bieżącymi,
 • pozyskiwanie, nadzór i realizacja zadań finansowanych z funduszy zewnętrznych,
 • nadzór nad utrzymaniem porządku, czystości i ochrony mienia,
 • organizacja wydarzeń uczelnianych,
 • reprezentowanie AWFiS przed organami kontrolnymi,
 • wykonywanie zadań z zakresu informowania otoczenia AWFiS, w szczególności mediów masowej komunikacji, o jej działaniach i o funkcjonowaniu jej społeczności akademickiej,
 • inne sprawy organizacyjno-administracyjne zlecone do wykonania przez Rektora AWFiS związane z promocją Uczelni, jej pracowników i studentów w zakresie wymaganym przez Statut.

Oferty z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Administracyjnego” należy składać do dnia 24 lipca 2019 r. w Biurze Rektora, Budynek Główny AWFiS, I piętro, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańska lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rektor@awf.gda.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Przewidywany termin zatrudnienia: 01 października 2019 r.

 

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego      w Gdańsku danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji.”

 

Klauzula obowiązku informacyjnego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu     im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1; 80-336 Gdańsk, NIP: 584 - 09 - 62 - 525, REGON: 000327876, nr telefonu 58 55 47 230, dalej „AWFiS”.
 2. AWFiS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nr tel. 58 55 47 230; e-mail - iod@awf.gda.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych w zakresie, które udostępniłem/udostępniłam pracodawcy w kwestionariuszu osobowym osoby ubiegającej się o zatrudnienie określone są w przepisach prawa pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.)
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca po zakończeniu procesu ubiegania się o zatrudnienie.
 6. Przysługuje mi prawo do:
  • - dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii;
  • - sprostowania (poprawiana) danych;
  • - usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO);
  • - ograniczenia przetwarzania danych;
  • - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • - wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dotyczące mnie dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów przetwarzających podczas procesu ubiegania się o zatrudnienie.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procesu ubiegania się o pracę.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2855
Podmiot udostępniający: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Nazwa dokumentu: Oferty pracy
Skrócony opis: KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ADMINISTRACYJNEGO
Osoba, która wytworzyła informację: Eliza Juwko-Knapkiewicz
Osoba, która udostępnia informację: Eliza Juwko-Knapkiewicz
Data wytworzenia informacji: 16.07.2019
Data udostępnienia informacji: 16.07.2019 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 16.07.2019 12:50:26
Rejestr zmian