Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 1. Nadawanie – w Systemie Kontroli Wydatków - trybu realizacji postępowaniom              o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym przez jednostki organizacyjne Uczelni.
 2. Sprawdzanie poprawności wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne Uczelni.
 3. Sprawdzanie poprawności złożonych dokumentów o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zatwierdzanie faktur pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych   (dalej: ustawa pzp) i odnotowywanie tego faktu w systemie finansowo – księgowym.
 5. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów w sprawach zamówień publicznych.
 6. Organizowanie pracy komisji przetargowej oraz udział w pracach komisji.
 7. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie udzielania zamówień publicznych, do których ustawy nie stosuje się.
 8. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach określonych w art. 10 ustawy pzp w procedurze krajowej i unijnej.
 9. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w procedurze krajowej i unijnej.
 10. Sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji przygotowanej w związku z udzieleniem zamówień publicznych pod względem zgodności z ustawą pzp.
 11. Opracowywanie treści projektów umów i projektów aneksów, w postępowaniach do których przepisy ustawy stosuje się, zawieranych z Wykonawcami.
 12. Sprawdzanie projektów umów i projektów aneksów, w postępowaniach do których przepisów ustawy pzp nie stosuje się.
 13. Nadzór merytoryczny nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie zamówień publicznych.
 14. Sporządzanie oraz zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki oraz informacji o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki.
 15. Udział w opracowywaniu projektów zarządzeń w zakresie zamówień publicznych.
 16. Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych.
 17. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
 18. Czuwanie nad prawidłowością udzielania zamówień publicznych w Uczelni pod względem zgodności z ustawą pzp.
 19. Obsługa systemów informatycznych funkcjonujących na Uczelni w zakresie wyżej opisanym.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • pakiet socjalny (w tym w szczególności: dofinansowanie do wczasów, dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, dofinansowanie na cele mieszkaniowe, świadczenia świąteczne),
 • bezpłatne miejsce parkingowe,
 • możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie: wykształcenie wyższe. Mile widziane ukończone studia podyplomowe  w zakresie zamówień publicznych. 
 • Doświadczenie zawodowe: 5 lat na podobnym stanowisku związanym                     z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie w pracy na uczelni wyższej, będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętności zawodowe: bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych,
 • Inne umiejętności: umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków; umiejętności negocjacyjne; wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych; umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność; dobra organizacja pracy; dokładność i staranność; odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu; bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny;
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie  dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
 • do wglądu komisji rekrutacyjnej świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
 • do wglądu komisji rekrutacyjnej kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać na adres e-mail kadry@awf.gda.pl lub w Dziale Organizacyjnym Kadr i Płac, przy ul. Nadwodnej, pok. 311 w budynku administracyjnym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w godz. 8:00-15:00

w terminie do dnia 17 stycznia 2020.

 

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji.”

 

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu     im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1; 80-336 Gdańsk, NIP: 584 - 09 - 62 - 525, REGON: 000327876, nr telefonu 58 55 47 230, dalej „AWFiS”.
 2. AWFiS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nr tel. 58 55 47 230; e-mail - iod@awf.gda.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych w zakresie, które udostępniłem/udostępniłam pracodawcy w kwestionariuszu osobowym osoby ubiegającej się o zatrudnienie określone są w przepisach prawa pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.)
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca po zakończeniu procesu ubiegania się o zatrudnienie.
 6. Przysługuje mi prawo do:
  • dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiana) danych;
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  •  wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dotyczące mnie dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów przetwarzających podczas procesu ubiegania się o zatrudnienie.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procesu ubiegania się o pracę.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 88
Podmiot udostępniający: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja śniadeckiego w Gdańsku
Nazwa dokumentu: Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Eliza Juwko Knapkiewicz
Osoba, która udostępnia informację: Eliza Juwko Knapkiewicz
Data wytworzenia informacji: 08.01.2020
Data udostępnienia informacji: 08.01.2020 11:43:57
Data ostatniej aktualizacji: 13.01.2020 09:44:19
Rejestr zmian