logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego   w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA

ZARZĄDZAJĄCY SYSTEMAMI  IT

 

OPIS STANOWISKA:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • zarządzanie 3-4 osobowym działem IT
 • wyznaczanie i egzekwowanie celów dla zespołu
 • dbałość o ciągłość pracy środowiska informatycznego,
 • stworzenie systemu zarządzania systemami informatycznymi,
 • stworzenie SZBI (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – w systemach informatycznych/teleinformatcznych),
 • projektowanie rozwiązań systemowych i proceduralnych w oparciu o obowiązujące regulacje wewnętrzne i zewnętrzneo oraz pracowanie Polityki bezpieczeństwa informacji uwzględniającej przepisy i procedury zapewniając spełnianie przez Uczelnie Rozporządzenia KRI (tekst jednolity: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych), tj. w szczególności par. § 20 ust. 2, m.in:
 • inwentaryzacji rodzajów i miejsc przetwarzanych informacji na uczelni,
 • utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację,
 • systematycznej analizy ryzyka BI (rejestr ryzyka, zawierający informacje o zidentyfikowanych ryzykach, ich poziomie, sposobie postępowania z ryzykami oraz plan postępowania z ryzykiem)
 • zarządzanie/ opiniowanie w zakresie zawierania umów na użytkowanie systemów informatycznych/ serwis systemów informatycznych użytkowanych przez uczelnię, w taki sposób, aby uczelnia wywiązywała się z nakładanych przez przepisy obowiązków (m.in. wspomnianego wyżej Rozporządzenia KRI).
 • wsparcie procesów wdrożeniowych i serwisowych wykonywanych przez firmy zewnętrzne
 • udział w projektach IT w roli analityka biznesowo-systemowego
 • projektowanie integracji z rozwiązaniami firm zewnętrznych
 • tworzenie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa systemów
 • koordynacja z innymi działania dostosowywania nowych systemów do wymogów
 • tworzenie dokumentacji i procedur
 • koordynacja wdrożeń systemów poprzez zarządzanie harmonogramami i projektami użytkownika
 • zarządzanie bazą  środków trwałych, wyposażeniem IT i doradztwo w tym zakresie
 • wsparcie techniczne podczas wdrażania projektów i nowych rozwiązań
 • zarządzanie serwerami/systemami back-up/antywirusami, administracja pocztą elektroniczną
 • prowadzenie szkoleń dla użytkowników

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe z dziedziny IT
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 8 lat
 • doświadczenie we wdrażaniu projektów informatycznych
 • umiejętność zarządzania projektami będzie dodatkowym atutem
 • znajomość systemów Windows 7/8/.1/10 oraz podstawy Linux
 • znajomość pakietu Office 2013/2016
 • znajomość wiedzy z zakresu sieci LAN/WAN
 • znajomość Windows Serwer 2012 r2 oraz wirtualizacją Hyper-V
 • znajomość zagadnień związanych z Backup np. Windows Server Backup
 • podstawowa znajomość AD DS, GPO, zarządzania kontami oraz grupami
 • znajomość zagadnień związanych z DNS, DHCP, IIS, FTP, SMTP, IMAP, POP, VPN, Apache
 • umiejętność pracy w środowisku domenowym
 • znajomość oprogramowania antywirusowego NOD32
 • podstawowa wiedza z zakresu administrowania serwerem MS SQL
 • znajomość zagadnień związanych z VoIP
 • znajomość języka angielskiego na dobrym poziomie komunikatywności

 

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie CV pod adres e-mail kadry@awf.gda.pl do dnia 17 sierpnia 2018r.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."

 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - przyjmuję do wiadomości, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu  im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Kazimierza Górskiego 1; 80-336 Gdańsk, NIP: 584 - 09 - 62 - 525, REGON: 000327876, nr telefonu 58 55 47 230, dalej „AWFiS”.
 2. AWFiS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nr tel. 58 55 47 230; e-mail - iod@awf.gda.pl
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych w zakresie, które udostępniłem/udostępniłam pracodawcy                  w kwestionariuszu osobowym osoby ubiegającej się o zatrudnienie określone są w przepisach prawa pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy - Dz. U. z 2018 r., poz. 108      z późn. zm.)
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca po zakończeniu procesu ubiegania się            o zatrudnienie.
 6. Przysługuje mi prawo do:
  • dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiana) danych;
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dotyczące mnie dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów przetwarzających podczas procesu ubiegania się o zatrudnienie.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia procesu ubiegania się o pracę.
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub                   w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Ilość odwiedzin: 227
Nazwa dokumentu: GŁÓWNY SPECJALISTA ZARZĄDZAJĄCY SYSTEMAMI IT
Osoba, która wytworzyła informację: Eliza Juwko-Knapkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Eliza Juwko-Knapkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Eliza Juwko-Knapkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-19 10:36:48
Data udostępnienia informacji: 2018-07-19 10:36:48
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-01 11:31:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner